Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Řešená témata bakalářských prací

 

Téma: Vliv změny pH na SERS spektra L-cysteinu a L-methioninu
Téma anglicky: Influence of pH changes on SERS spectra of L-cystein and L-methionin
Vedoucí práce: doc. RNDr. K. Machalová Šišková, Ph.D.
Studentka: Eva Šromová (Biofyzika)

Téma: Bílkoviny a aminokyseliny jako redukční činidla při syntézách Ag anebo Au nanomateriálů
Téma anglicky: Proteins and amino acids as reducing agents in syntheses of Ag and/or Au nanomaterials
Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Andrýsková  
Konzultantka: doc. RNDr. K. Machalová Šišková, Ph.D.
Studentka: Ekaterina Ogurtsova (Biofyzika)

Téma: Použití fraktálů v biologickém výzkumu
Téma anglicky: Application of fractals in biological research
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.  
Konzultant: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.  
Studentka: Andrea Mikulášová (Biofyzika)

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v nádorových buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in cancer cells
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Student: Filip Černý (Molekulární biofyzika)

Téma: Změny světlem indukovaného pohybu chloroplastů během ontogeneze rostlin
Téma anglicky: Changes in light-induced chloroplast movement during plant ontogenesis
Vedoucí práce: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultant: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Studentka: Tereza Cyříková (Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Vliv UV záření na kůži studované pomocí ultra-slabé emise fotonů
Téma anglicky: Effect of UV radiation on skin - ultra-weak photon emission study
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Student: Michal Berecka (obor Biofyzika)

Téma: Evoluční změny ve světlosběrném fotosyntetickém aparátu rostlin při přechodu z vody na souš
Téma anglicky: Evolutionary changes in light-harvesting system of plants in transition from water to land
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Konzultanti: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D., Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
Studentka: Veronika Šipková (obor Molekulární a buněčná biologie)

Téma: Neinvazivní fyzikální metody používané k popisu fyziologického stavu rostlin in-vivo
Téma anglicky: Non-invasive physical methods used for description of plant physiological state in-vivo
Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.
Konzultanti: RNDr. Petr Šmíd, Ph.D., RNDr. Pavel Horváth, Ph.D.
Studentka: Tereza Schlattauerová  (obor Biofyzika)

Téma: Vliv záření na protinádorovou aktivitu nových derivátů cisplatiny a transplatiny
Téma anglicky: Effect of irradiation on the anticancer activity of cisplatin and transplatin derivatives
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Lucie Polášková (obor Experimentální biologie)

Téma: Sledování biologické aktivity listů rajčete pomocí jevu koherenční zrnitost
Téma anglicky: Monitoring of biological activity of tomato leaves by speckle effect
Vedoucí práce: RNDr. Pavel Horváth, Ph.D.
Student: Jakub Pechník (obor Biofyzika)

Téma: Termodynamická stabilita a energetika DNA poškozené kovovými sloučeninami. Vztah k jejich protinádorovým efektům
Téma anglicky: Thermodynamic stability and energetics of DNA damaged by metal-based compounds. Relation to their anticancer effects
Vedoucí práce: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Konzultantka: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Studentka: Nina Kadášová (obor Biofyzika)

Téma: Vliv salinitního stresu na pohyb chloroplastů vyvolaný modrým světlem
Téma anglicky: The effect of salinity stress on chloroplast movement induced by blue light
Vedoucí práce: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultanti: prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D., prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Studentka: Beata Budíková (obor Experimentální biologie)

Téma: Vliv cytokininů na senescenci intaktních a oddělených listů
Téma anglicky: The effect of cytokinins on senescence of intact and detached leaves
Vedoucí práce: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Karel Doležal, DSc.
Studentka: Paulína Čajková (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Stanovení vlivu nového platinového komplexu s protinádorovým účinkem na filamentaci bakterií Escherichia coli
Téma anglicky: The effect of new ruthenium complex with anticancer activity on filamentation of Escherichia coli
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Konzultantka: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Studentka: Simona Galbavá (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Zavedení fluorescenční metody pro stanovení meziřetězcových můstků v DNA
Téma anglicky: Implementation of fluorescence-based method for determination of DNA interstrand cross-links
Vedoucí práce: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Konzultantka: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Studentka: Monika Trtíková (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Vliv antioxidantů na oxidativní poškození albuminu studovaný pomocí ultra-slabé fotonové emise
Téma anglicky: Effect of antioxidants on oxidative damage of albumin detected by ultra-weak photon emission
Vedoucí práce: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Alžbeta Mydlárová (obor Molekulární biofyzika)

Téma: Vliv absence chlorofylu b na organizaci fotosyntetického aparátu mutanta ječmene chlorina f2
Téma anglicky: The effect of chlorophyll b absence on organization of photosynthetic apparatus of barley mutant chlorine f2
Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D.
Studentka: Alžběta Ponková (obor Biochemie)

Téma: Studium vlivu neenzymatické glykosilace na strukturu a vlastnosti lidského albuminu
Téma anglicky: Studies on effect of non-enzymatic glycosilation on structure and properties of human albumin
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Konzultanti: Mgr. Hana Crlíková, Mgr. Ondřej Hrabina
Studentka: Barbora Kočnarová (obor Molekulární biofyzika)

Téma: Měření rezonančních vlastností hlasivek preparátů hrtanů pomocí externí excitace
Téma anglicky: Measurement of resonance properties of the vocal folds in excised larynges using external excitation
Vedoucí práce: RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Konzultanti: Pravin Kumar Subbaraj, M.Eng., Ketaki Phadke, M.Sc.
Student: Václav Prokůpek (obor Biofyzika)

Téma: Nanočástice v interakci s aminokyselinami studované spektroskopickými technikami
Téma anglicky: Nanoparticles in the interaction with amino acids studied by spectroscopic techniques
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Student: Erik Dostál (obor Biofyzika)

Téma: Měření spektra světelného pole pod listem při pohybu chloroplastů
Téma anglicky: Measurement of spectrum of light-field under leaf during chloroplast movement
Vedoucí práce: Mgr. Barbora Arnoštová
Konzultant: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Student: Jan Soukop (obor Experimentální biologie)

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v lidských leukemických buňkách
Téma anglicky: Production of reactive oxygen species in human monocytic leukemia cell
Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Anastasiia Balukova (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Vliv různých derivátů cytokininů na produkci etylenu v oddělených listech
Téma anglicky: Effect of different cytokinin derivatives on ethylene production in detached leaves
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kučerová
Konzultanti: RNDr. Martina Špundová,Ph.D., Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Studentka: Lucie Cmajdálková (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Stanovení malondialdehydu jako sekundárního produktu lipidové peroxidace v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Determination of malondialdehyde as the secondary product of lipid peroxidation in human cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Ursula Ferretti
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Martina Zehnálková (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Inhibice transkripce indukovaná vybraným metalofarmakem v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Transcription inhibition induced by selected metallodrug in human cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Jana Frélichová (obor Experimentální biologie)

 

 

Řešená témata diplomových prací

 

Téma: Templátová syntéza a vlastnosti bimetalických Au-Fe nanoklastrů
Téma anglicky: Templated synthesis and properties of bimetallic Au-Fe nanoclusters
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Student: Bc. Radek Ostruszka (Biofyzika)

Téma: Stanovení 4-hydroxynonenalu jako sekundárního produktu lipidové peroxidace v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Determination of 4-hydroxynonenale as the secondary product of lipid peroxidation in human cancer cells
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Studentka: Bc. Martina Zehnálková (Biochemie)

Téma: Porovnání různých metod určení stavu vody v listech rostlin
Téma anglicky: Comparison of different methods determining the water state in plant leaves
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Konzultantka: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Bc. Lucie Procházková (učitelství Matematika – Biologie)

Téma: Vliv exogenní aplikace cytokininů na senescenci listů se sníženým obsahem endogenních cytokininů
Téma anglicky: The effect of exogenous cytokinin on senescing leaves with lowered level of endogenous cytokinins
Vedoucí práce: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Lenka Plačková, Ph.D.
Studentka: Bc. Eva Szczyrbová (obor Experimentální biologie)

Téma: Růst nanočástic vzácných kovů ze zárodků a jejich interakce s porfyriny 
Téma anglicky: Growth of noble metal nanoparticles from seeds and their interaction with porphyrins
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Studentka: Bc. Kateřina Kumbárová (obor Biofyzika)

Téma: Vznik Ag/Au nanočástic a nanoklastrů pomocí aromatických aminokyselin a jejich derivátů
Téma anglicky: Formation of Ag/Au nanoparticles and nanoclusters due to aromatic amino acids and their derivatives
Vedoucí práce: doc. RNDr. K. Machalová Šišková, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Pavlína Andrýsková
Student: Erik Dostál (obor Biofyzika)

Téma: Deriváty cysteinu – studie prostřednictvím metod vibrační spektroskopie
Téma anglicky: Cysteine derivatives – study via vibrational spectroscopic methods
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Studentka: Bc. Jana Konečná (obor Experimentální biologie)

Téma: Vliv anestetik na světlem indukovaný pohyb chloroplastů
Téma anglicky: Effect of anesthetics on light-induced chloroplast movement
Vedoucí práce: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultanti: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.; prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Student: Bc. Otakar Savara (obor Biotechnologie a genové inženýrství)

Téma: Studium vztahu mezi změnami v elektrickém napětí napříč thylakoidní membránou, redoxním stavem donorové strany fotosystému I a chlorofylovou fluorescencí, způsobené osvětlením vzorku
Téma anglicky: Study of the relationship between changes in electrical voltage across the thylakoid membrane, the redox state of the donor side of the photosystem I and chlorophyll fluorescence caused by sample illumination
Vedoucí práce: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Studentka: Bc. Tímea Dunová (obor Biofyzika)

Téma: Změny fotosyntetického aparátu u mutanta ječmene s nefunkční biosyntézou chlorofylu b
Téma anglicky: Alterations of photosynthetic apparatus in chlorophyll b deficient mutant of barley
Vedoucí práce: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
Konzultanti: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.; RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Studentka: Bc. Tereza Vánská (obor Biochemie)

Téma: Vliv strukturní integrity kyslík vyvíjejícího komplexu na organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně mutanta ječmene viridis zb63
Téma anglicky: The effect of structural integrity of oxygen evolving complex on the organization of photosystem II in thylakoid membrane of barley viridis zb63 mutant
Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D.
Studentka: Bc. Veronika Gryčová (obor Experimentální biologie)

Téma: Vlastnosti nanočástic připravených růstem ze zárodků a jejich interakce s bílkovinou
Téma anglicky: Properties of the nanoparticles prepared by seeded-growth method and their interaction with a protein
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Studentka: Bc. Iveta Vilímová (obor Nanotechnologie)

Téma: Vliv čistoty albuminu hovězího séra na fluorescenci nanoklastrů ušlechtilých kovů
Téma anglicky: Influence of bovine serum albumin purity on fluorescence of noble metal nanoclusters
Vedoucí práce: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Studentka: Bc. Věra Bubeníková (obor Experimentální biologie)

Téma: Vliv nových biologicky aktivních komplexů ruthenia a osmia na invazivitu a adherenci nádorových buněk
Téma anglicky: Influence of new biologically active ruthenium and osmium complexes on the invasivity and adherence of cancer cells
Vedoucí práce: Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Studentka: Bc. Eliška Krampolová (obor Experimentální biologie)

Téma: Stanovení hydroxy mastných kyselin jako sekundárních produktů lipidové peroxidace v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Determination of hydroxy fatty acids as secondary products of lipid peroxidation in human cancer cells
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Ursula Ferretti
Student: Bc. Nikola Damjanov (obor Biofyzika)

Téma: Strukturně-funkční charakterizace vysokomolekulárních pigment-proteinových megakomplexů fotosystému II izolovaných ze smrku ztepilého (Picea abies)
Téma anglicky: Structural-functional characterization of high molecular mass pigment-protein megacomplexes of photosystem II isolated from Norway spruse (Picea abies)
Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D.
Konzultanti: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Student: Bc. Petr Kudělka (obor Biofyzika)

Téma: Charakterizace oligomerních komplexů fotosystému I izolovaných z ječmene jarního (Hordeum vulgare)
Téma anglicky: Characterization of oligomeric complexes of photosystem I isolated from barley (Hordeum vulgare)
Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D.
Konzultanti: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Student: Bc. Aleš Řiháček (obor Experimentální biologie)

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com