Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

OBECNÉ POKYNY K BAKALÁŘSKÝM A DIPLOMOVÝM PRACÍM

 

Stručný popis náležitostí spojených s bakalářskou/diplomovou prací 

1. BP/DP si osobně domluvíte s vedoucím práce na daném pracovišti.

2. Ve spolupráci s vedoucím práce pečlivě vyplníte formulář "Podklad pro zadání BP/DP studenta" ve STAGu a podepsaný vedoucím práce jej donesete sekretářce Katedry biofyziky, která zajistí vytisknutí "Zadání BP/DP", jeho schválení a zaslání na studijní oddělení.

3. Po dokončení práce a jejím schválení vedoucím práci nahrajete do STAGu v pdf formátu. Odevzdání BP/DP je ve studijním řádu vymezeno dobou minimálně čtyř týdnů před obhajobou práce. Práce se odevzdává sekretářce katedry ve dvou vyhotoveních, v pevných vazbách. K práci vložíte e-mailový a telefonní kontakt na vedoucího práce, oponenta (toho určuje vedoucí katedry, zpravidla dle návrhu vedoucího práce) a vás.

4. Týden před obhajobou budou posudky (oponenta i vedoucího práce) vloženy do STAGu a budete k nim mít přístup.

5. Písemně vypracujete odpovědi na dotazy z obou posudků a v případě formálních a jazykových nedostatků zmíněných v posudcích také korekturu těchto nedostatků (errata). Vypracování a doložení adekvátní korektury bude podmínkou úspěšné obhajoby práce.  

6. Před obhajobou BP/DP zkonzultujete odpovědi na dotazy z posudků, errata a prezentaci BP/DP s vedoucím práce.

7. Při závěrečném hodnocení BP/DP bude komise přihlížet nejen k odborné, ale i k formální úrovni práce, k výkonu při obhajobě. Při závažnějších formálních nedostatcích může být hodnocení práce sníženo o dva stupně, při mírnějších o jeden stupeň. U výkonu při obhajobě bude hodnocena úroveň prezentace, odpovědi na dotazy v posudcích, porozumění metodikám užívaným při řešení práce a schopnost studenta samostatně adekvátně reagovat v odborné diskusi.

Zápočty z předmětů KBF/BBF2, resp. KBF/DIPB3 vám budou uděleny vyučujícími těchto předmětů na základě vyjádření vedoucího práce, zda je vámi odevzdaná práce způsobilá k obhajobě.

 

Obecné pokyny ke psaní bakalářské/diplomové práce:

soubory: BP_DP-seminar-brozura.doc, Psani_odbor_textu.doc

 

Formuláře posudků vedoucího práce a oponenta:

viz http://biofyzika.upol.cz/cs/vyuka-studijni-materialy

 

Zadání bakalářské/diplomové práce

Student je povinen vybrat si téma bakalářské/diplomové práce a splnit všechny formální požadavky na zadání tématu práce v jednotlivých stupních a formách studia podle požadavků a v termínu stanoveném Katedrou biofyziky, obvykle na začátku letního semestru 2. ročníku Bc./1. ročníku Mgr. studia. Student plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých dat obsažených ve formuláři „Podklad pro zadání BP“, které je povinen vložit prostřednictvím Portálu UP (http://portal.upol.cz) do IS STAG. Postup při zadání a odevzdání práce stanoví vnitřní norma UP R-B-17/08.

Student ve formuláři „Podklad pro zadání BP“ doplní ve spolupráci s vedoucím/školitelem údaje v těchto bodech:

a) Název tématu česky

b) Název tématu anglicky

c) Vedoucí/školitel práce

d) Zásady pro vypracování

e) Seznam doporučené literatury

Student vyplněný formulář „Podklad pro zadání BP“ vytiskne 2x a odevzdá (podepsané příslušným vedoucím práce) sekretářce Katedry biofyziky, která zajistí podpisy vedoucího katedry a na základě údajů v podkladu a v systému IS STAG vyhotoví „Zadání BP/DP“. Toto „Zadání BP/DP“, podepsané vedoucím práce a vedoucím katedry, se vyhotoví ve dvou originálech. Jeden výtisk odešle sekretářka katedry na studijní oddělení, druhý zůstává u sekretářky, kde si podklad i zadání může student vyzvednout. Studijní oddělení fakulty zaeviduje „Zadání BP“ a založí jej do studijního spisu studenta.

 

Odevzdání bakalářské/diplomové práce

Bakalářská/diplomová práce musí být odevzdána v příslušných formách a termínech v souladu s harmonogramem Katedry biofyziky pro daný školní rok a s níže uvedenými instrukcemi:

a) Dva výtisky v pevné nerozebratelné vazbě (studentovi se nevracejí)

b) Elektronická verze (jeden soubor PDF)

Elektronická verze bakalářské práce se vkládá do STAGu prostřednictvím Portálu UP. Informace k tomuto procesu lze nalézt na internetové stránce PřF UP. Současně je student povinen doplnit do STAGu název práce (česky a anglicky), anotaci (česky a anglicky), klíčová slova (česky a anglicky), seznam příloh, rozsah práce, jazyk práce.

Tištěná a elektronická verze bakalářské/diplomové práce musejí být identické. Není přípustné, aby některá z forem byla odevzdána v neúplné verzi. Práce je považována za odevzdanou, pokud student odevzdal obě verze práce. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad této podoby s její tištěnou podobou.

Závěrečné práce musejí být zpracovávány v souladu s právními předpisy, zejm. zákonem č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a etickými zásadami, jejich porušení (plagiátorství apod.) bude posuzováno jako disciplinární přestupek, za který lze podle § 65 zákona o vysokých školách uložit sankci vyloučení ze studia. Všechny odevzdané závěrečné práce jsou povinně kontrolovány v systému theses.cz (nebo jiném) na přítomnost plagiátů.

Při nahrávání závěrečné práce do STAGu má student povinnost zvolit variantu „zveřejnit práci“. Nezveřejněné práce nebudou připuštěny k obhajobě. Podrobné informace o způsobu vkládání závěrečných prací jsou součástí Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci a Rigorózního řádu UP v Olomouci (platné od 1. 1. 2010).

 

Termín odevzdání bakalářských prací: 17. května 2019

Termín obhajob bakalářských prací: 7. června 2019

Termín státní závěrečné zkoušky bakalářského studia:  31. května 2019
 

 

Termín odevzdání diplomových prací:  26. dubna 2019

Termín obhajob a státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia:  17. května 2019

 

Náležitosti závěrečných prací dle Článku VII SMĚRNICE DĚKANA PřF UP A-17/4-SD (k čl. 26 Studijního a zkušebního řádu)

 

Formální náležitosti závěrečných prací jsou následující:

a) Titulní strana musí obsahovat:

- název katedry, fakulty a univerzity,

- název a typ práce (bakalářská, diplomová),

- jméno autora práce (studenta),

- jméno vedoucího práce,

- rok, ve kterém je práce předkládána k obhájení,

- název studijního programu (oboru).

 

b)  Další dvě strany musí obsahovat bibliografické identifikační údaje česky a anglicky vč. přesného počtu stran a příloh (viz níže). Přitom

- abstrakt práce by měl výstižně shrnout jak cíl práce a její zaměření, tak dosažené výsledky;

- klíčová slova by měla být volena stručně a výstižně.

 

c) Čtvrtá strana musí obsahovat prohlášení o samostatném vypracování práce a o uvedení všech použitých zdrojů. Při odevzdání tištěné verze musí být všechny kopie opatřeny vlastnoručním podpisem autora a ručně vepsaným datem odevzdání.

d) Na další straně musí začínat obsah práce. Dále mohou následovat případné seznamy obrázků, tabulek, schémat, výpisů apod. V případě, že je práce doplněna přílohami, musí být uveden i seznam příloh a jejich počet, který je součástí bibliografické identifikace.

e) Po úvodních stranách následuje vlastní text závěrečné práce.

 

 

Bibliografická identifikace

Jméno a příjmení autora:                     

Název práce:                                       

Typ práce:                                          

Pracoviště:                                         

Vedoucí práce:                        

Rok obhajoby práce:                           

Abstrakt:                                             

Klíčová slova:                                     

Počet stran:                                        

Počet příloh:                                       

Jazyk:                                                

 

Bibliographical identification

Author´s first name and surname:                    

Title of thesis:                                     

Type of thesis:                                    

Department:                                        

Supervisor:                             

The year of defence:                           

Abstract:                                             

Key words:                                         

Number of pages:                                           

Number of attachments:                                              

Language:                               

 

SPECIFICKÉ POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Možné formy bakalářské práce na Katedře biofyziky:

1. experimentální

2. teoretická

3. rešeršní

 

Ad 1 (experimentální práce):

Experiment s použitím jedné stěžejní metodiky. Experiment trvá zpravidla několik týdnů. Proměřena bude konkrétní závislost konkrétního děje. Výsledky budou správně prezentovány (obrázky, tabulky) s dodržením zásad statistického zpracování a reprodukovatelnosti výsledků. Pokud je práce studenta součástí většího projektu řešeného na pracovišti, mohou být v případě potřeby v práci použity i výsledky, které student sám nenaměřil. V takovém případě musí být z textu práce zřejmé, které výsledky jsou vlastní a které převzaté. Informace o použití „cizích“ výsledků je třeba uvést i v úvodním prohlášení.

Rozsah práce: cca 35 stránek vlastního textu (bez úvodních stránek)

Rešerše: cca 10 stránek

Citace: cca 15 prací

Standardní členění textu práce: Úvod, Přehled problematiky, Cíl práce, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Seznam použité literatury

- Přílohy (v případě potřeby)

 

Ad 2 (teoretická práce):

Konkretizace vybraného modelu nebo teorie. Výpočet simulace nebo řešení případů modelu pro konkrétní případy.

Rozsah práce: cca 35 stránek vlastního textu (bez úvodních stránek)

Rešerše: cca 10 stránek

Citace: cca 15 prací

Členění textu práce: Úvod, Přehled problematiky, Cíl práce, Metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Seznam použité literatury.

- Přílohy (v případě potřeby)

 

Ad 3 (rešeršní práce):

Přehled stavu problematiky vybraného tématu (jevu, procesu, závislosti).

Rozsah práce: cca 35 stránek vlastního textu (bez úvodních stránek)

Citace: cca 40 – 50 prací

Členění textu práce: Úvod, Cíl práce, Přehled problematiky, Shrnutí (Závěr), Seznam použité literatury

- Přílohy (v případě potřeby)

 

SPECIFICKÉ POKYNY K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Forma diplomové práce na Katedře biofyziky je experimentální nebo teoretická.

 

Ad experimentální práce:

Experiment(y) s použitím zpravidla několika metodik včetně přípravy materiálu. Experimentální práce trvá zpravidla několik měsíců. Výsledky budou správně prezentovány (obrázky, tabulky) s dodržením zásad statistického zpracování a reprodukovatelnosti výsledků. Pokud je práce studenta součástí většího projektu řešeného na pracovišti, mohou být v případě potřeby v práci použity i výsledky, které student sám nenaměřil. V takovém případě musí být z textu práce zřejmé, které výsledky jsou vlastní a které převzaté. Informace o použití „cizích“ výsledků je třeba uvést i v úvodním prohlášení.

Rozsah práce: cca 50 stránek vlastního textu (bez úvodních stránek)

Rešerše: cca 20 stránek

Citace: cca 35 prací

Standardní členění textu práce: Úvod, Přehled problematiky, Cíl práce, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Seznam použité literatury

- Přílohy (v případě potřeby)

 

Ad teoretická práce:

Konkretizace vybraného modelu nebo teorie. Výpočet simulací nebo řešení případů modelu pro konkrétní případy.

Rozsah práce: cca 50 stránek vlastního textu (bez úvodních stránek)

Rešerše: cca 20 stránek

Citace: cca 35 prací

Členění textu práce: Úvod, Přehled problematiky, Cíl práce, Metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Seznam použité literatury.

- Přílohy (v případě potřeby)

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com