Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

OBECNÉ POKYNY K BAKALÁŘSKÝM A DIPLOMOVÝM PRACÍM

 

Stručný popis náležitostí spojených s bakalářskou/diplomovou prací 

1. BP/DP si osobně domluvíte s vedoucím práce na daném pracovišti.

2. Ve spolupráci s vedoucím práce pečlivě vyplníte formulář "Podklad pro zadání BP/DP studenta" ve STAGu a podepsaný vedoucím práce jej donesete sekretářce Katedry biofyziky, která zajistí vytisknutí "Zadání BP/DP", jeho schválení a zaslání na studijní oddělení.

3. Po schválení vedoucím práce práci nahrajete do STAGu v pdf. formátu. Odevzdání BP/DP je ve studijním řádu vymezeno dobou minimálně čtyř týdnů před obhajobou práce. Práce se odevzdává sekretářce katedry ve dvou vyhotoveních, v pevných vazbách. K práci vložíte e-mailový a telefonní kontakt na vedoucího práce, oponenta (vybere vedoucí práce) a vás.

4. Týden před obhajobou budou posudky (oponenta i vedoucího práce) vloženy do STAGu a budete k nim mít přístup.

5. Odpovědi na otázky z obou posudků konzultujte s vedoucím práce.

6. Před obhajobou BP/DP doporučujeme s vedoucím práce zkonzultovat i prezentaci BP/DP.

7. Při závěrečném hodnocení BP/DP bude komise přihlížet nejen k odborné, ale i k formální úrovni práce a k výkonu při obhajobě. Při závažnějších formálních nedostatcích může být hodnocení práce sníženo o dva stupně, při mírnějších o jeden stupeň. U výkonu při obhajobě bude hodnocena úroveň prezentace, odpovědi na dotazy v posudcích, porozumění metodikám užívaným při řešení práce a schopnost studenta samostatně adekvátně reagovat v odborné diskusi.

 

Zápočty z předmětů KBF/BBF2, resp. KBF/DIPB3 vám budou uděleny vyučujícími těchto předmětů na základě vyjádření vedoucího práce, zda je vámi odevzdaná práce způsobilá k obhajobě.

 

Informace k formálním náležitostem bakalářské/diplomové práce:

soubor: BP_DP_format.doc

 

Obecné pokyny ke psaní bakalářské/diplomové práce:

soubory: BP_DP-seminar-brozura.doc, Psani_odbor_textu.doc

 

Formuláře posudků vedoucího práce a oponenta:

viz http://biofyzika.upol.cz/cs/vyuka-studijni-materialy

 

Zadání bakalářské/diplomové práce

Student je povinen vybrat si téma bakalářské/diplomové práce a splnit všechny formální požadavky na zadání tématu práce v jednotlivých stupních a formách studia podle požadavků a v termínu stanoveném Katedrou biofyziky, obvykle na začátku letního semestru 2. ročníku Bc./1. ročníku Mgr. studia. Student plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých dat obsažených ve formuláři „Podklad pro zadání BP“, které je povinen vložit prostřednictvím Portálu UP (http://portal.upol.cz) do IS STAG. Postup při zadání a odevzdání práce stanoví příkaz rektora UP B3-09/3-PR.

Student ve formuláři „Podklad pro zadání BP“ doplní ve spolupráci s vedoucím/školitelem údaje v těchto bodech:

a) Název tématu česky

b) Název tématu anglicky

c) Vedoucí/školitel práce

d) Zásady pro vypracování

e) Seznam doporučené literatury

Student vyplněný formulář „Podklad pro zadání BP“ vytiskne 2x a odevzdá (podepsané příslušným vedoucím práce) sekretářce Katedry biofyziky, která zajistí podpisy vedoucího katedry a na základě údajů v podkladu a v systému IS STAG vyhotoví „Zadání BP/DP“. Toto „Zadání BP/DP“, podepsané vedoucím práce a vedoucím katedry, se vyhotoví ve dvou originálech. Jeden výtisk odešle sekretářka katedry na studijní oddělení, druhý zůstává u sekretářky, kde si podklad i zadání může student vyzvednout. Studijní oddělení fakulty zaeviduje „Zadání BP“ a založí jej do studijního spisu studenta.

 

Odevzdání bakalářské/diplomové práce

Bakalářská/diplomová práce musí být odevzdána v příslušných formách a termínech v souladu s harmonogramem Katedry biofyziky pro daný školní rok a s níže uvedenými instrukcemi:

a) Dva výtisky v pevné nerozebratelné vazbě (studentovi se nevracejí)

b) Elektronická verze (jeden soubor PDF)

Elektronická verze bakalářské práce se vkládá do STAGu prostřednictvím Portálu UP. Informace k tomuto procesu lze nalézt na internetové stránce PřF UP. Současně je student povinen doplnit do STAGu název práce (česky a anglicky), anotaci (česky a anglicky), klíčová slova (česky a anglicky), seznam příloh, rozsah práce, jazyk práce.

Tištěná a elektronická verze bakalářské/diplomové práce musejí být identické. Není přípustné, aby některá z forem byla odevzdána v neúplné verzi. Práce je považována za odevzdanou, pokud student odevzdal obě verze práce. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad této podoby s její tištěnou podobou.

Závěrečné práce musejí být zpracovávány v souladu s právními předpisy, zejm. zákonem č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a etickými zásadami, jejich porušení (plagiátorství apod.) bude posuzováno jako disciplinární přestupek, za který lze podle § 65 zákona o vysokých školách uložit sankci vyloučení ze studia. Všechny odevzdané závěrečné práce jsou povinně kontrolovány v systému theses.cz (nebo jiném) na přítomnost plagiátů.

Při nahrávání závěrečné práce do STAGu má student povinnost zvolit variantu „zveřejnit práci“. Nezveřejněné práce nebudou připuštěny k obhajobě. Podrobné informace o způsobu vkládání závěrečných prací jsou součástí Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci a Rigorózního řádu UP v Olomouci (platné od 1. 1. 2010).

 

Termín odevzdání bakalářských prací: 4. května 2018

Termín obhajob bakalářských prací: 1. června 2018

Termín státní závěrečné zkoušky bakalářského studia:  5. června 2018
 

 

Termín odevzdání diplomových prací:  27. dubna 2018

Termín obhajob diplomových prací:  18. května 2018

Termín státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia: 22. května 2018

 

 

SPECIFICKÉ POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Možné formy bakalářské práce na Katedře biofyziky:

1. experimentální

2. teoretická

3. rešeršní

 

Ad 1 (experimentální práce):

Experiment s použitím jedné stěžejní metodiky. Experiment trvá zpravidla několik týdnů. Proměřena bude konkrétní závislost konkrétního děje. Výsledky budou správně prezentovány (obrázky, tabulky) s dodržením zásad statistického zpracování a reprodukovatelnosti výsledků. Pokud je práce studenta součástí většího projektu řešeného na pracovišti, mohou být v případě potřeby v práci použity i výsledky, které student sám nenaměřil. V takovém případě musí být z textu práce zřejmé, které výsledky jsou vlastní a které převzaté. Informace o použití „cizích“ výsledků je třeba uvést i v úvodním prohlášení.

Rozsah práce: cca 35 stránek vlastního textu (bez úvodních stránek)

Rešerše: cca 10 stránek

Citace: cca 15 prací

Standardní členění práce:

 - úvodní stránky: poděkování, prohlášení, Souhrn, Summary (anglicky), Seznam zkratek (v případě potřeby), Obsah

 - Úvod, Přehled problematiky, Cíl práce, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Seznam použité literatury

 - Přílohy (v případě potřeby)

 

Ad 2 (teoretická práce):

Konkretizace vybraného modelu nebo teorie. Výpočet simulace nebo řešení případů modelu pro konkrétní případy.

Rozsah práce: cca 35 stránek vlastního textu (bez úvodních stránek)

Rešerše: cca 10 stránek

Citace: cca 15 prací

Členění práce:

 - úvodní stránky (poděkování, prohlášení, Souhrn, Summary (anglicky), Seznam zkratek (v případě potřeby), Obsah

 - Úvod, Přehled problematiky, Cíl práce, Metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Seznam použité literatury.

 - Přílohy (v případě potřeby)

 

Ad 3 (rešeršní práce):

Přehled stavu problematiky vybraného tématu (jevu, procesu, závislosti).

Rozsah práce: cca 35 stránek vlastního textu (bez úvodních stránek)

Citace: cca 40 – 50 prací

Členění práce:

 - úvodní stránky (poděkování, prohlášení, Souhrn, Summary (anglicky), Seznam zkratek (v případě potřeby), Obsah

 - Úvod, Cíl práce, Přehled problematiky, Shrnutí (Závěr), Seznam použité literatury

 - Přílohy (v případě potřeby)

 

SPECIFICKÉ POKYNY K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Forma diplomové práce na Katedře biofyziky je experimentální nebo teoretická.

 

Ad experimentální práce:

Experiment(y) s použitím zpravidla několika metodik včetně přípravy materiálu. Experimentální práce trvá zpravidla několik měsíců. Výsledky budou správně prezentovány (obrázky, tabulky) s dodržením zásad statistického zpracování a reprodukovatelnosti výsledků. Pokud je práce studenta součástí většího projektu řešeného na pracovišti, mohou být v případě potřeby v práci použity i výsledky, které student sám nenaměřil. V takovém případě musí být z textu práce zřejmé, které výsledky jsou vlastní a které převzaté. Informace o použití „cizích“ výsledků je třeba uvést i v úvodním prohlášení.

Rozsah práce: cca 50 stránek vlastního textu (bez úvodních stránek)

Rešerše: cca 20 stránek

Citace: cca 35 prací

Standardní členění práce:

 - úvodní stránky (poděkování, prohlášení, Souhrn, Summary, Seznam zkratek, Obsah)

 - Úvod, Přehled problematiky, Cíl práce, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Seznam použité literatury

 - Přílohy (v případě potřeby)

 

Ad teoretická práce:

Konkretizace vybraného modelu nebo teorie. Výpočet simulací nebo řešení případů modelu pro konkrétní případy.

Rozsah práce: cca 50 stránek vlastního textu (bez úvodních stránek)

Rešerše: cca 20 stránek

Citace: cca 35 prací

Členění práce:

 - úvodní stránky (poděkování, prohlášení, Souhrn, Summary, Seznam zkratek, Obsah)

 - Úvod, Přehled problematiky, Cíl práce, Metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Seznam použité literatury.

 - Přílohy (v případě potřeby)

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com