Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Volná témata bakalářských prací:

 

Téma: Reakce rostlin Arabidopsis thaliana s deficiencí ve světlosběrných komplexech na nedostatek vody
Téma anglicky: Response of Arabidopsis thaliana plants deficient in light-harvesting complexes to water shortage

Anotace: Bylo zjištěno, že rostliny Arabidopsis thaliana, kterým chybí některý z proteinů světlosběrných komplexů fotosystému II, jsou citlivější na nedostatek vody, pravděpodobně z důvodu inhibice zavírání průduchů. Cílem bakalářské práce bude ověřit, zda nově připravené kombinované mutanty Arabidopsis s deficiencí ve dvou a více proteinech světlosběrných komplexů budou citlivěji reagovat na nedostatek vody. Použity budou metody stanovení hustoty průduchů, vodního stavu listů a chlorofylové fluorescence odrážející fungování fotosystému II.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Vliv aplikace nových cukerných konjugátů cytokininů na průběh stresu v rostlinách
Téma anglicky: Effect of application of cytokinin conjugates on stress progression in plants

Anotace: Rostlinné hormony cytokininy jsou známy svou antisenescenční aktivitou a ochrannou funkcí u rostlin vystavených různým stresovým podmínkám. Byly nasyntetizovány různé cukerné konjugáty cytokininů s cílem vyzdvihnout pozitivní účinky cytokininů (např. inhibice degradace fotosyntetického aparátu) a potlačit jejich účinky negativní (např. inhibice růstu kořenů). Cílem práce bude optimalizace aplikace vybraného konjugátu cytokininu na rostlinu a monitoring jeho účinku na fyziologický stav rostliny po aplikaci stresu.

Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Vliv odrazu pod velkými úhly na spektra listu
Téma anglicky: The effect of high angle reflection on leaf spectra

Anotace: Spektrum odrazivosti listu rostlin vykazuje v blízké infračervené oblasti vysokou hodnotu, kterou nelze vysvětlit jednoduchým kolmým odrazem. Cílem práce je spoluúčast na vypracování modelů vlivu odrazů pod velkým úhlem včetně úplného odrazu na spektra odrazivosti a propustnosti listu. Experimentálně bude proměřen tzv. efekt křížení spekter odrazivosti z adaxiální a abaxiální strany listu u většího množství listů různých druhů rostlin s různou strukturou listu a efekt infiltrace listu. Posouzena bude role palisádového pletiva v tomto jevu a dodatečná role různých typů rozptylu.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Porovnání tvorby singletního kyslíku a ultra-slabé emise fotonů
Téma anglicky: Comparison between singlet oxygen formation and ultra-weak photon emission

Anotace: Ultra-slabá emise fotonů (UPE) je fenomén spojovaný primárně s tvorbou reaktivních forem kyslíku a s redoxními reakcemi probíhajícími ve všech živých organismech. Několik posledních dekád se mělo za to, že jedním z hlavních zdrojů UPE v červené oblasti je tzv. dimolová emise ze singletního kyslíku. Ovšem nedávné experimenty ukazují, že to nemusí být pravda. Cílem této bakalářské práce bude měření tvorby singletního kyslíku pomocí elektronové paramagnetické rezonance, dále pak měření UPE v červené a blízké infračervené oblasti, a následné srovnání tvorby singletního kyslíku s UPE.

Vedoucí práce: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Vizualizácia elektrických signálov v rastlinách pomocou transgénnej rastliny Arabidopsis thaliana s apoaequorínom
Téma anglicky: Visualization of electrical signals in plants using transgenic plant Arabidopsis thaliana with apoaequorin

Anotace: Elektrické signály v rastlinách hrajú veľmi dôležitú úlohu v skorej odpovedi na biotický a abiotický stres. Sú na začiatku signálnej dráhy, v ktorej rastlina aktivuje rôzne obranné mechanizmy. Proteín aeoquorine, ktorý pochádza z medúzy  Aequorea victoria a bol vnesený do transgénnej rastliny Arabidopsis emituje bioluminiscenčné žiarenie pri naviazaní vápnika (Ca2+) v cytoplazme. Týmto spôsobom prostredníctvom veľmi citlivej CCD kamery môžeme sledovať šírenie elektrickej a Ca2+ vlny v rastline Arabidopsis. Cieľom bakalárskej práce bude štúdium a meranie elektrickej Ca2+ signalizácie v odpovedi na rôzne podnety.

Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Marek Rác, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Vztahy mezi parametry kmitání hlasivek a intenzitou hlasu: Studie pomocí vysokorychlostní videolaryngoskopie
Téma anglicky: Relations between the vocal fold vibration parameters and voice intensity: A laryngeal high-speed videoendoscopic study

Anotace: Kmitání hlasivek se mění s intenzitou produkovaného hlasu. Cílem práce bude zjistit, které parametry kmitání hlasivek se mění a jak, a to při spojité změně z tiché fonace do hlasité fonace na stejné výšce tónu. Kmity hlasivek budou zaznamenány pomocí vysokorychlostní videolaryngoskopie simultánně s elektroglotografickým a mikrofonním signálem hlasu. Pořízené videozáznamy budou segmentovány programem Glottis Analysis Tools, pomocí kterého budou zjištěny průběhy kmitů pravé a levé hlasivky. Tyto budou poté parametrizovány pomocí skriptů vytvořených v Matlabu pro zjištění základních vlastností kmitání hlasivek včetně frekvence, amplitudy kmitů, koeficientu otevření, koeficientu zkosení, vertikálních fázových rozdílů, atd. Tyto parametry budou vztaženy k vyzařované hladině akustického tlaku hlasu.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
Konzultant: Hugo Lehoux, M.Sc.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Účinky meta-topolinu a jeho nového derivátu na reakce rostlin po vystavení abiotickému stresu
Téma anglicky: Effect of meta-topolin and its new derivate on plant response to abiotic stress

Anotace: Ačkoliv jsou již poměrně dobře probádány pozitivní účinky cytokininů na fyziologické procesy v rostlinách při aplikaci biotického stresu, jejich okamžité účinky po aplikaci silného abiotického stresu dosud popsány nejsou. Bude sledován vliv nově nasyntetizovaného derivátu meta-topolinu na okamžitou reakci rostlin rajčete na lokální poškození v parametrech výměny plynů, fotosyntézy a elektrických signálů.

Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Vliv lipidu digalaktosyldiacylglycerolu na organizaci fotosyntetického aparátu v tylakoidní membráně huseníčku rolního
Téma anglicky: The effect of lipid digalactosyldiacylglycerol on organization of photosynthetic apparatus in thylakoid membrane of Arabidopsis thaliana

Anotace: Lipid digalaktosyldiacylglycerol (DGDG) je důležitou strukturní komponentou tylakoidní membrány. Tvoří lipidovou dvojvrstvu, v které se nachází proteinové komplexy fotosyntetického aparátu. Cílem práce je studovat vliv absence DGDG na organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně u mutanta huseníčku rolního koLhcb6, případně dvojitého mutanta koLhcb3/Lhcb6, který se vyznačuje krystalickým uspořádáním fotosystému II. Cílem práce bude pomocí křížení rostlin vytvořit dvojitého (koLhcb6/dgd1), případně trojitého (koLhcb3/koLhcb6/dgd1) mutanta a ze získaných rostlin pomocí genotypování vybrat jedince homozygotní ve všech znacích. Tyto rostliny potom budou využity ke studiu organizace fotosystému II v tylakoidní membráně pomocí transmisní elektronové mikroskopie.

Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Protein SOQ a jeho interakce se světlosběrnými komplexy fotosystému II
Téma anglicky: SOQ protein and its interaction with light harvesting proteins of photosystem II

Anotace: Protein SOQ (suppressor of quenching) byl poprvé popsán v roce 2013 na základě výsledků screenu náhodně mutovaných rostlin. Ukázalo se, že tento protein hraje klíčovou roli v regulaci jednoho z typů tzv. nefotochemického zhášení, procesu, který umožňuje rostlinám přežít v měnících se světelných podmínkách. Dosud se nikdo nezabýval tím, jaký je mechanismus funkce tohoto proteinu. Cílem práce bude zjistit, zda některé se světlosběrných proteinů fotosystému II ovlivňují funkci SOQ, což by mohlo pomoci rozklíčovat způsob interakce SOQ s fotosystémem II. Práce bude zahrnovat selekci vybraných mutantů Arabidopsis thaliana a jejich následnou charakterizaci, zejména prostřednictvím metod chlorofylové fluorescence.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Studium struktury superkomplexu fotosystému I a NDH dehydrogenázy u mechu Physcomitrella patens
Téma anglicky: Structural study of photosystem I and NDH dehydrogenase supercomplex in a moss Physcomitrella patens

Anotace: Specifická asociace chloroplastové NDH-dehydrogenázy s fotosystémem I je důležitým faktorem pro jeho správnou funkci v cyklickém elektronovém transportu. Bylo zjištěno, že dva světlosběrné komplexy, Lhca5 a Lhca6, hrají důležitou roli ve vazbě NDH komplexu k fotosystému I. Cílem práce je studium asociace fotosystému I s NDH-dehydrogenázou pomocí nativní elektroforézy a transmisní elektronové mikroskopie u mechu Physcomitrella patens, ve kterém byla zjištěna absence Lhca6 proteinu.

Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Alternativní elektronový transport prostřednictvím „flavodiironu“ a jeho aktivace
Téma anglicky: Alternative electron transport by flavodiiron proteins and its activation

Anotace: Fotosyntetický přenos elektronů v tylakoidních membránách chloroplastů směřuje obvykle k asimilaci CO2. Za podmínek, kdy Calvinův cyklus není schopen elektrony využít k asimilaci CO2 (zavřené průduchy rostlin, neaktivované enzymy Calvinova cyklu, …), jsou tyto „fotosyntetické“ elektrony nadbytečné a také pro tylakoidní membrány nebezpečné. Evolučně nižší rostliny (nekvetoucí rostliny) se jich zbavují formou enzymatické reakce s kyslíkem (enzym „flavodiiron“). Úkolem bude měření aktivace elektronového transportu na neporušených rostlinách při přechodu ze tmy na světlo.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku ve fotosystému II vyšších rostlin
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in higher plant photosystem II

Anotace: Světlem-indukovaná tvorba volných kyslíkových radikálů ve fotosyntetických membránách izolovaných z listů vyšších rostlin bude měřena pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spin-trapping spektroskopie. Cílem práce bude studovat molekulární mechanismus tvorby volných kyslíkových radikálů odpovědných za poškození fotosystému II při vystavení rostlin nadměrnému ozáření.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Měření elektrické kapacity rostlinných kořenů
Téma anglicky: The measurement of electric capacitance of plant roots

Anotace: Metoda měření elektrické kapacity kořenů je již značně rozšířena. Cílem práce bude vypracovat přehled publikací zabývajících se touto metodikou se zaměřením na teoretické fyzikální modely jevu (náhradní elektrické schémata) a sestavit jednoduchou aparaturu na měření elektrické kapacity kořenů různě starých rostlin ječmene. Výstupem bude také návod na úlohu do praktika.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Konzultant: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

 

Volná témata diplomových prací:

 

(studentům navazujícího magisterského studia obvykle umožňujeme navázat na téma bakalářské práce)

 

Téma: Reakce rostlin Arabidopsis thaliana s deficiencí ve světlosběrných komplexech na ABA a nedostatek vody
Téma anglicky: Response of Arabidopsis thaliana plants deficient in light-harvesting complexes to ABA and water shortage

Anotace: Bylo zjištěno, že rostliny Arabidopsis thaliana, kterým chybí některý z proteinů světlosběrných komplexů fotosystému II, jsou citlivější na nedostatek vody, pravděpodobně z důvodu inhibice zavírání průduchů působením kyseliny abscisové (ABA). Cílem diplomové práce bude zjistit, jak budou nově připravené kombinované mutanty Arabidopsis s deficiencí ve dvou a více proteinech světlosběrných komplexů reagovat na exogenní aplikaci ABA a na nedostatek vody. Použity budou metody stanovení hustoty průduchů, stomatální vodivosti, vodního stavu listů a chlorofylové fluorescence odrážející fungování fotosystému II. Bude srovnána reakce rostlin pěstovaných za různých světelných podmínek.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D.
Typ diplomové práce: experimentální

 

Téma: Vliv aplikace nových cukerných konjugátů cytokininů na průběh stresu v rostlinách
Téma anglicky: Effect of application of cytokinin conjugates on stress progression in plants

Anotace: Rostlinné hormony cytokininy jsou známy svou antisenescenční aktivitou a ochrannou funkcí u rostlin vystavených různým stresovým podmínkám. Byly nasyntetizovány různé cukerné konjugáty cytokininů s cílem vyzdvihnout pozitivní účinky cytokininů (např. inhibice degradace fotosyntetického aparátu) a potlačit jejich účinky negativní (např. inhibice růstu kořenů). Cílem práce bude optimalizace aplikace vybraného konjugátu cytokininu na rostlinu a monitoring jeho účinku na fyziologický stav rostliny po aplikaci stresu.

Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.
Typ diplomové práce: experimentální

 

Téma: Účinky meta-topolinu a jeho nového derivátu na reakce rostlin po vystavení abiotickému stresu
Téma anglicky: Effect of meta-topolin and its new derivate on plant response to abiotic stress

Anotace: Ačkoliv jsou již poměrně dobře probádány pozitivní účinky cytokininů na fyziologické procesy v rostlinách při aplikaci biotického stresu, jejich okamžité účinky po aplikaci silného abiotického stresu dosud popsány nejsou. Bude sledován vliv nově nasyntetizovaného derivátu meta-topolinu na okamžitou reakci rostlin rajčete na lokální poškození v parametrech výměny plynů, fotosyntézy a elektrických signálů.

Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.
Typ diplomové práce: experimentální

 

Téma: Alternativní elektronový transport prostřednictvím „flavodiironu“ a jeho aktivace
Téma anglicky: Alternative electron transport by flavodiiron proteins and its activation

Anotace: Fotosyntetický přenos elektronů v tylakoidních membránách chloroplastů směřuje obvykle k asimilaci CO2. Za podmínek, kdy Calvinův cyklus není schopen elektrony využít k asimilaci CO2 (zavřené průduchy rostlin, neaktivované enzymy Calvinova cyklu, …), jsou tyto „fotosyntetické“ elektrony nadbytečné a také pro tylakoidní membrány nebezpečné. Evolučně nižší rostliny (nekvetoucí rostliny) se jich zbavují formou enzymatické reakce s kyslíkem (enzym „flavodiiron“). Úkolem bude měření aktivace elektronového transportu na neporušených rostlinách při přechodu ze tmy na světlo.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Typ diplomové práce: experimentální
 

Téma: Protein SOQ a jeho interakce se světlosběrnými komplexy fotosystému II
Téma anglicky: SOQ protein and its interaction with light harvesting proteins of photosystem II

Anotace: Protein SOQ (suppressor of quenching) byl poprvé popsán v roce 2013 na základě výsledků screenu náhodně mutovaných rostlin. Ukázalo se, že tento protein hraje klíčovou roli v regulaci jednoho z typů tzv. nefotochemického zhášení, procesu, který umožňuje rostlinám přežít v měnících se světelných podmínkách. Dosud se nikdo nezabýval tím, jaký je mechanismus funkce tohoto proteinu. Cílem práce bude zjistit, zda některé se světlosběrných proteinů fotosystému II ovlivňují funkci SOQ, což by mohlo pomoci rozklíčovat způsob interakce SOQ s fotosystémem II. Práce bude zahrnovat selekci vybraných mutantů Arabidopsis thaliana a jejich následnou charakterizaci, zejména prostřednictvím metod chlorofylové fluorescence.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Iva Ilíková, Ph.D.
Typ diplomové práce: experimentální

 

Téma: Amperometrická detekce reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Voltametric detection of reactive oxygen species in human cancer cells

Anotace: Cílem diplomové práce je měřit tvorbu reaktivních forem kyslíku tvořených v lidských nádorových buňkách (THP-1 a HMVECad) pomocí  amperometrie.

Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in human cancer cells

Anotace: Cílem diplomové práce je měřit tvorbu reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spektroskopie s použitím vychytávačů elektronů.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.

 

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com