Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Volná témata bakalářských prací:

 

Téma: Změny v gazometrických parametrech a fluorescenční indukci u rostlin po vystavení stresu
Téma anglicky: Changes in gas-exchange parameters and fluorescence induction in stressed plants

Anotace: Gazometrická aparatura Li-6400 je unikátní v možnosti měření mnoha fotosyntetických a fyziologických parametrů rostliny na jednom místě současně, čímž je umožněno optimální porovnání těchto parametrů. Pomocí přístroje Li-6400 budou měřeny současně na jednom listu parametry související s výměnou plynů (rychlost asimilace CO2, koncentrace CO2 v intercelulárách, otevřenost průduchů, transpirace) a parametry fluorescenční indukce (maximální kvantový výtěžek fotochemie PSII, fotochemické a nefotochemické zhášení fluorescence chlorofylu). Všechny parametry budou měřeny u kontrolních a stresovaných rostlin a bude testována jejich citlivost a vzájemná korelace po vystavení rostliny abiotickému stresu.

Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Změny světlem indukovaného pohybu chloroplastů během ontogeneze rostlin
Téma anglicky: Changes in light-induced chloroplast movement during plant ontogenesis

Anotace: Pohyb chloroplastů je jedním z procesů, kterými rostliny reagují na změny světelných podmínek a regulují přísun světelné energie využívané ve fotosyntéze. Při vysoké ozářenosti dochází k tzv. „avoidance response“, kdy se chloroplasty pohybují od čelních k bočním stranám buňky, což snižuje množství absorbovaného světla a riziko (foto)poškození. Při nízké ozářenosti se chloroplasty naopak akumulují u čelních stěn („accumulation response“) tak, aby bylo dosaženo maximální absorpce světla. Zatím není známo, zda a jak se mění pohyb chloroplastů během ontogeneze rostlin. Cílem práce proto bude změřit světlem vyvolaný pohyb chloroplastů u modelových rostlin během jejich ontogeneze, porovnat jeho rychlost a rozsah u mladých, dospělých a senescentních listů a posoudit, zda se pohyb chloroplastů mění při přechodu rostliny z vegetativní do generativní fáze. Pohyb chloroplastů bude sledován pomocí měření změn optické propustnosti listu.

Vedoucí práce: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Konzultant: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Studium struktury superkomplexu fotosystému I a NDH dehydrogenázy u mechu Physcomitrella patens
Téma anglicky: Structural study of photosystem I and NDH dehydrogenase supercomplex in a moss Physcomitrella patens

Anotace: Specifická asociace chloroplastové NDH-dehydrogenázy s fotosystémem I je důležitým faktorem pro jeho správnou funkci v cyklickém elektronovém transportu. Bylo zjištěno, že dva světlosběrné komplexy, Lhca5 a Lhca6, hrají důležitou roli ve vazbě NDH komplexu k fotosystému I. Cílem práce je studium asociace fotosystému I s NDH-dehydrogenázou pomocí nativní elektroforézy a transmisní elektronové mikroskopie u mechu Physcomitrella patens, ve kterém byla zjištěna absence Lhca6 proteinu.

Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Evoluční změny ve světlosběrném fotosyntetickém aparátu rostlin při přechodu z vody na souš
Téma anglicky: Evolutionary changes in light-harvesting system of plants in transition from water to land

Anotace: Přechod rostlin z vody na souš v průběhu evoluce představoval pro fotosyntetizující organismy dramatickou změnu životních podmínek. Jedním z významných faktorů, se kterým se musely rostliny vypořádat, byla zvýšená intenzita absorbovaného slunečního záření. Ukazuje se, že přechod fotosyntetických organismů z vody na souš souvisí s významným přebudováním světlosběrného aparátu rostlin. Úkolem bude najít, u které skupiny organismů z hlediska fylogeneze k tomuto přebudování došlo.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Konzultanti: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D., Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
Typ bakalářské práce: teoretická i experimentální

 

Téma: Alternativní elektronový transport prostřednictvím „flavodiironu“ a jeho aktivace
Téma anglicky: Alternative electron transport by flavodiiron proteins and its activation

Anotace: Fotosyntetický přenos elektronů v tylakoidních membránách chloroplastů směřuje obvykle k asimilaci CO2. Za podmínek, kdy Calvinův cyklus není schopen elektrony využít k asimilaci CO2 (zavřené průduchy rostlin, neaktivované enzymy Calvinova cyklu, …), jsou tyto „fotosyntetické“ elektrony nadbytečné a také pro tylakoidní membrány nebezpečné. Evolučně nižší rostliny (nekvetoucí rostliny) se jich zbavují formou enzymatické reakce s kyslíkem (enzym „flavodiiron“). Úkolem bude měření aktivace elektronového transportu na neporušených rostlinách při přechodu ze tmy na světlo.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Fluorescenční indukční jev u ruduch a hnědých řas
Téma anglicky: Chlorophyll fluorescence induction in red and brown algae

Anotace: Fluorescenční indukční jev (FIJ) je časová závislost intenzity fluorescence chlorofylu měřená na neporušených částech rostlin nebo celých fotosyntetických organismech a vypovídá o „nastartování“ fotosyntetických procesů při přechodu ze tmy na světlo. Naše předběžné výsledky ukazují, že fluorescenční indukční jev (FIJ) u ruduch a hnědých řas se výrazně liší od FIJ, který je měřen na zelených řasách. Úkolem bude změřit FIJ na vybraných zástupcích řas za různých podmínek a pokusit se interpretovat naměřené změny.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Důležitost proteinu PsbP pro optimální fungování fotosystému II
Téma anglicky: Importance of PsbP protein for optimal function of photosystem II

Anotace: Fotosystém II je důležitým fotosyntetickým proteinovým komplexem v tylakoidních membránách chloroplastů. Jeho součástí je protein PsbP, který se podílí na štěpení molekul vody a organizaci fotosystémů II do funkčních superkomplexů. Úkolem bude měření vybraných fotosyntetických charakteristik u rostlin tabáku nebo huseníčku s potlačenou syntézou proteinů PsbP.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Konzultanti: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Vliv cytokininů na senescenci intaktních a oddělených listů
Téma anglicky: The effect of cytokinins on senescence of intact and detached leaves

Anotace: Rostlinné hormony cytokininy jsou známy pro svou schopnost oddálit či zpomalit stárnutí listů, tzv. senescenci. Po aplikaci cytokininů na oddělené listy bývá ovšem s jejich rostoucí koncentrací pozorován i účinek opačný – urychlení senescence. Cílem práce je zjistit, zda k obrácení účinku dochází i po aplikaci na intaktní rostliny a přiblížit původ této změny v působení cytokininů.

Vedoucí práce: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Karel Doležal, DSc.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Zelenanie nahosemenných rastlín v tme
Téma anglicky: Greening in the dark

Anotace: Nahosemenné rastliny majú na rozdiel od krytosemenných rastlín schopnosť syntetizovať chlorofyl v tme. Táto ich vlastnosť, ktorú zdieľajú so všetkými nižšími rastlinami, je spôsobená prítomnosťou enzýmu od svetla nezávislej protochlorofylid oxidoreduktázy (DPOR), ktorá je kódovaná chloroplastovým genómom, a ktorá je príbuzná bakteriálnej nitrogenáze. Cieľom bakalárskej práce bude štúdium regulácie svetlom-indukovanej syntézy chlorofylu v nadzemných orgánoch (klíčne listy, sekundárne ihlice) smreka obyčajného (Picea abies), ktoré majú rozdielnu schopnosť syntetizovať chlorofyl v tme.

Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální, rešeršní

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in human cancer cells

Anotace: Cílem bakalářské práce je měřit tvorbu reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spektroskopie s použitím vychytávačů elektronů.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Tvorba a lokalizace superoxidového aniontového radikálu během aktivace NADPH-oxidázy
Téma anglicky: Production and localization of superoxide anion radical during activation of NADPH oxidase

Anotace: Tvorba a lokalizace superoxidového aniontového radikálu v lidských leukemických buňkách (buněčná linie THP-1) bude měřena pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spektroskopie a konfokální laserové skenovací mikroskopie. Hlavním cílem bude studovat aktivaci NADPH oxidázy v průběhu diferenciace leukemických buněk indukovaných forbol-12-myristát-13-acetátem (PMA).

Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma : Vliv nově připravených cytokininových derivátů na indukovanou senescenci receptorových mutantů Arabidopsis thaliana

Téma anglicky: Effect of newly prepared cytokinin derivatives on induced senescence of Arabidopsis thaliana receptor mutants

Anotace: Vlivem aplikace rostlinných hormonů cytokininů zpravidla dochází k oddálení změn způsobených indukovanou senescencí. Cílem této bakalářské práce bude charakterizovat působení látek odvozených od cytokininů na tyto změny u rostlin Arabidopsis thaliana se změnami ve funkčnosti cytokininových receptorů. Vliv cytokininových derivátů bude vyhodnocován pomocí měření obsahu rostlinných pigmentů a aktivity fotosyntetického aparátu.

Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kučerová
Konzultant: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku ve fotosystému II vyšších rostlin
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in higher plant photosystem II

Anotace: Světlem-indukovaná tvorba volných kyslíkových radikálů ve fotosyntetických membránách izolovaných z listů vyšších rostlin bude měřena pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spin-trapping spektroskopie. Cílem práce bude studovat molekulární mechanismus tvorby volných kyslíkových radikálů odpovědných za poškození fotosystému II při vystavení rostlin nadměrnému ozáření.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Měření elektrické kapacity rostlinných kořenů
Téma anglicky: The measurement of electric capacitance of plant roots

Anotace: Metoda měření elektrické kapacity kořenů je již značně rozšířena. Cílem práce bude vypracovat přehled publikací zabývajících se touto metodikou se zaměřením na teoretické fyzikální modely jevu (náhradní elektrické schémata) a sestavit jednoduchou aparaturu na měření elektrické kapacity kořenů různě starých rostlin ječmene. Výstupem bude také návod na úlohu do praktika.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Konzultant: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Mechanismy a kinetika cyklického transportu elektronů okolo fotosystému I
Téma anglicky: Mechanisms and kinetics of cyclic electron transport around photosystem I

Anotace: Takzvaný cyklický transport elektronů okolo fotosystému I (z fotosystému I na cytochrom b6/f a/nebo plastochinonový pool a zpět na fotosystém I) je důležitou součástí fotosyntetického přenosu elektronů, zvláště pak za stresových podmínek. Je známo více typů cyklického transportu elektronů okolo fotosystému I. Detailní mechanismy těchto procesů a jejich kinetika jsou však v literatuře stále předmětem diskuse nebo nejsou explicitně uvedeny, přičemž jejich znalost je nutná pro pochopení funkce cyklického transportu elektronů okolo fotosystému I, ale i pro modelování přenosu elektronů v thylakoidní membráně. V rámci bakalářské práce bude vypracována rešerše nejdůležitější literatury zabývající se mechanismy a kinetikou cyklického transportu elektronů okolo fotosystému I.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Typ bakalářské práce: rešeršní

 
Téma: Souvislost mezi redoxním stavem donorové strany fotosystému I a elektrickým napětím napříč thylakoidní membránou
Téma anglicky: Relationship between redox state of the donor side of photosystem I and electric voltage across thylakoid membrane

Anotace: Fotochemické reakce přenosu elektronů v thylakoidní membráně dávají vznik napětí napříč thylakoidní membránou a dochází při nich i k oxidaci donorové strany fotosystému I. Oba tyto jevy lze sledovat pomocí měření absorpčních změn při příslušných vlnových délkách. Prvně zmíněný jev může více způsoby ovlivnit druhý zmíněný jev a jejich vzájemná souvislost ještě nebyla studována. V bakalářské práci bude pomocí měření absorpčních změn studována vzájemná souvislost zmíněných jevů.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

 

Volná témata diplomových prací:

(studentům navazujícího magisterského studia obvykle umožňujeme navázat na téma bakalářské práce)

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in human cancer cells

Anotace: Cílem diplomové práce je měřit tvorbu reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spektroskopie s použitím vychytávačů elektronů.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.

 

Téma: Osvětlením indukované elektrické napětí na thylakoidní membráně a jeho změny způsobené stresem
Téma anglicky: Light-induced voltage across the thylakoid membrane and its changes caused by a stress

Anotace: Při osvětlení fotosyntetizujícího vzorku (řasy, listy apod.) dochází v důsledku fotosyntetického transportu elektronů k akumulaci protonů uvnitř lumenu thylakoidu. Tento proces má za následek i přenos ostatních iontů skrz thylakoidní membránu, což vede k časově proměnnému napětí přes tuto membránu, které pak může ovlivňovat související procesy (např. vlastní transport elektronů či chlorofylovou fluorescenci). Tato napětí se dá sledovat pomocí měření absorbance při 515 nm (tzv. elektrochromický shift, ECS). Role jednotlivých typů iontů při tvorbě tohoto napětí není příliš prozkoumána a také není příliš známo, jak se mění toto elektrické napětí při stresech rostlin. Cílem práce je pomocí měření ECS zkoumat tyto jevy.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D. 

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com