Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Volná témata bakalářských prací:

 

Téma: Elektrické signály ako rýchly komunikačný prostriedok v rastlinách
Téma anglicky: Electrical signals as a fast communication element in plants

Anotace: Elektrické signály v rastlinách boli ako prvé popísané ešte v 19. storočí v mäsožravej rastline mucholapke americkej (Dionaea muscipula Ellis). Od tej doby sa ich existencia dokázala v desiatkach druhoch rastlín. V súčasnosti sa ukazuje, že majú nezastupiteľnú úlohu v komunikácii medzi rastlinnými orgánmi. Najlepšie zdokumentovaný je prípad tzv. systémovej odpovede, kedy nepoškodený list aktivuje obranné mechanizmy bez priameho kontaktu s patogénom a iba na základe informácií, ktoré obdržal z napadnutého orgánu. Cieľom bakalárskej práce bude zosumarizovať poznatky z tejto oblasti.

Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Typ bakalářské práce: rešeršní

 

Téma: Rastliny pod vplyvom anestézy
Téma anglicky: Plants under anaesthesia

Anotace: Rastliny sú komplexné organizmy, ktoré veľmi citlivo vnímajú zmeny vo svojom okolí. Pod vplyvom anestetík však upadajú do stavu, ktorý sa podobá bezvedomiu u živočíchov a ľudí. V tomto stave nie sú schopné reagovať na zmeny vo svojom okolí. Cieľom bakalárskej práce bude otestovať na rastlinách vplyv anestézy na jeden z vybraných environmentálnych faktorov (svetlo, gravitácia atď.).

Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Jana Jakšová
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v kožních buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in skin cells

Anotace: Reaktivní formy kyslíku jsou tvořeny během metabolických procesů v kožních buňkách. Je-li kůže vystavena vlivům vnějšího prostředí (biologickým, fyzikálním, chemickým), dochází ke zvýšené tvorbě reaktivní formy kyslíku, které mohou oxidovat biomolekuly (proteiny, lipidy a nukleové kyseliny). V bakalářské práci bude použita ultra-slabá emise fotonů  ke studiu oxidace lipidů v kožní biopsii z prasečí pokožky, která je využívána jako in vitro modelový systém lidské kůže.

Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Studium struktury superkomplexu fotosystému I a NDH dehydrogenázy u mechu Physcomitrella patens
Téma anglicky: Structural study of photosystem I and NDH dehydrogenase supercomplex in a moss Physcomitrella patens

Anotace: Specifická asociace chloroplastové NDH-dehydrogenázy s fotosystémem I je důležitým faktorem pro jeho správnou funkci v cyklickém elektronovém transportu. Bylo zjištěno, že dva světlosběrné komplexy, Lhca5 a Lhca6, hrají důležitou roli ve vazbě NDH komplexu k fotosystému I. Cílem práce je studium asociace fotosystému I s NDH-dehydrogenázou pomocí nativní elektroforézy a transmisní elektronové mikroskopie u mechu Physcomitrella patens, ve kterém byla zjištěna absence Lhca6 proteinu.

Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Alternativní elektronový transport prostřednictvím „flavodiironu“ a jeho aktivace
Téma anglicky: Alternative electron transport by flavodiiron proteins and its activation

Anotace: Fotosyntetický přenos elektronů v tylakoidních membránách chloroplastů směřuje obvykle k asimilaci CO2. Za podmínek, kdy Calvinův cyklus není schopen elektrony využít k asimilaci CO2 (zavřené průduchy rostlin, neaktivované enzymy Calvinova cyklu, …), jsou tyto „fotosyntetické“ elektrony nadbytečné a také pro tylakoidní membrány nebezpečné. Evolučně nižší rostliny (nekvetoucí rostliny) se jich zbavují formou enzymatické reakce s kyslíkem (enzym „flavodiiron“). Úkolem bude měření aktivace elektronového transportu na neporušených rostlinách při přechodu ze tmy na světlo.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Fluorescenční indukční jev u ruduch a hnědých řas
Téma anglicky: Chlorophyll fluorescence induction in red and brown algae

Anotace: Fluorescenční indukční jev (FIJ) je časová závislost intenzity fluorescence chlorofylu měřená na neporušených částech rostlin nebo celých fotosyntetických organismech a vypovídá o „nastartování“ fotosyntetických procesů při přechodu ze tmy na světlo. Naše předběžné výsledky ukazují, že fluorescenční indukční jev (FIJ) u ruduch a hnědých řas se výrazně liší od FIJ, který je měřen na zelených řasách. Úkolem bude změřit FIJ na vybraných zástupcích řas za různých podmínek a pokusit se interpretovat naměřené změny.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Důležitost proteinu PsbP pro optimální fungování fotosystému II
Téma anglicky: Importance of PsbP protein for optimal function of photosystem II

Anotace: Fotosystém II je důležitým fotosyntetickým proteinovým komplexem v tylakoidních membránách chloroplastů. Jeho součástí je protein PsbP, který se podílí na štěpení molekul vody a organizaci fotosystémů II do funkčních superkomplexů. Úkolem bude měření vybraných fotosyntetických charakteristik u rostlin tabáku nebo huseníčku s potlačenou syntézou proteinů PsbP.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Konzultanti: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in human cancer cells

Anotace: Cílem bakalářské práce je měřit tvorbu reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spektroskopie s použitím vychytávačů elektronů.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Vliv nově připravených cytokininových derivátů na indukovanou senescenci mutantů Arabidopsis thaliana
Téma anglicky: Effect of newly prepared cytokinin derivatives on induced senescence of Arabidopsis thaliana mutants

Anotace: Vlivem aplikace rostlinných hormonů cytokininů zpravidla dochází k oddálení změn způsobených indukovanou senescencí. Cílem této bakalářské práce bude charakterizovat působení látek odvozených od cytokininů na tyto změny u rostlin Arabidopsis thaliana se změnami v signálních drahách. Vliv cytokininových derivátů bude vyhodnocován pomocí měření obsahu fotosyntetických pigmentů a aktivity fotosyntetického aparátu.

Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kučerová
Konzultant: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku ve fotosystému II vyšších rostlin
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in higher plant photosystem II

Anotace: Světlem-indukovaná tvorba volných kyslíkových radikálů ve fotosyntetických membránách izolovaných z listů vyšších rostlin bude měřena pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spin-trapping spektroskopie. Cílem práce bude studovat molekulární mechanismus tvorby volných kyslíkových radikálů odpovědných za poškození fotosystému II při vystavení rostlin nadměrnému ozáření.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Měření elektrické kapacity rostlinných kořenů
Téma anglicky: The measurement of electric capacitance of plant roots

Anotace: Metoda měření elektrické kapacity kořenů je již značně rozšířena. Cílem práce bude vypracovat přehled publikací zabývajících se touto metodikou se zaměřením na teoretické fyzikální modely jevu (náhradní elektrické schémata) a sestavit jednoduchou aparaturu na měření elektrické kapacity kořenů různě starých rostlin ječmene. Výstupem bude také návod na úlohu do praktika.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Konzultant: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

 

Volná témata diplomových prací:

 

(studentům navazujícího magisterského studia obvykle umožňujeme navázat na téma bakalářské práce)

 

Téma: Amperometrická detekce reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Voltametric detection of reactive oxygen species in human cancer cells

Anotace: Cílem diplomové práce je měřit tvorbu reaktivních forem kyslíku tvořených v lidských nádorových buňkách (THP-1 a HMVECad) pomocí  amperometrie.

Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in human cancer cells

Anotace: Cílem diplomové práce je měřit tvorbu reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spektroskopie s použitím vychytávačů elektronů.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.

 

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com