Úvodní stránkaStudijní plányStudijní materiályTémata pracíSeznam studentů

Volná témata bakalářských prací:

 

Téma: Elektrické signály ako rýchly komunikačný prostriedok v rastlinách
Téma anglicky: Electrical signals as a fast communication element in plants

Anotace: Elektrické signály v rastlinách boli ako prvé popísané ešte v 19. storočí v mäsožravej rastline mucholapke americkej (Dionaea muscipula Ellis). Od tej doby sa ich existencia dokázala v desiatkach druhoch rastlín. V súčasnosti sa ukazuje, že majú nezastupiteľnú úlohu v komunikácii medzi rastlinnými orgánmi. Najlepšie zdokumentovaný je prípad tzv. systémovej odpovede, kedy nepoškodený list aktivuje obranné mechanizmy bez priameho kontaktu s patogénom a iba na základe informácií, ktoré obdržal z napadnutého orgánu. Cieľom bakalárskej práce bude zosumarizovať poznatky z tejto oblasti.

Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Typ bakalářské práce: rešeršní

 

Téma: Rastliny pod vplyvom anestézy
Téma anglicky: Plants under anaesthesia

Anotace: Rastliny sú komplexné organizmy, ktoré veľmi citlivo vnímajú zmeny vo svojom okolí. Pod vplyvom anestetík však upadajú do stavu, ktorý sa podobá bezvedomiu u živočíchov a ľudí. V tomto stave nie sú schopné reagovať na zmeny vo svojom okolí. Cieľom bakalárskej práce bude otestovať na rastlinách vplyv anestézy na jeden z vybraných environmentálnych faktorov (svetlo, gravitácia atď.).

Vedoucí práce: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Konzultantka: Mgr. Jana Jakšová
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v kožních buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in skin cells

Anotace: Reaktivní formy kyslíku jsou tvořeny během metabolických procesů v kožních buňkách. Je-li kůže vystavena vlivům vnějšího prostředí (biologickým, fyzikálním, chemickým), dochází ke zvýšené tvorbě reaktivní formy kyslíku, které mohou oxidovat biomolekuly (proteiny, lipidy a nukleové kyseliny). V bakalářské práci bude použita ultra-slabá emise fotonů  ke studiu oxidace lipidů v kožní biopsii z prasečí pokožky, která je využívána jako in vitro modelový systém lidské kůže.

Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Bílkoviny a aminokyseliny jako redukční činidla při syntézách Ag anebo Au nanomateriálů
Téma anglicky: Proteins and amino acids as reducing agents in syntheses of Ag and/or Au nanomaterials

Anotace: Již delší dobu je známo, že bílkoviny a aminokyseliny jsou schopné působit jako redukční činidla při vzniku stříbrných a zlatých nanomateriálů (tzn. nanočástic rozličných tvarů a velikostí, jakož i nanoklastrů). Tato rešeršní bakalářská práce by měla postihnout dosavadní poznatky publikované ve vědecké literatuře na toto téma.

Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Andrýsková
Konzultantka: doc. RNDr. K. Machalová Šišková, Ph.D.
Typ bakalářské práce: rešeršní

 

Téma: Vliv změny pH na SERS spektra vybraných aminokyselin
Téma anglicky: Influence of pH changes on SERS spectra of selected amino acids

Anotace: Anotace: Předmětem této experimentální bakalářské práce bude sledování vlivu hodnoty pH na spektrální projev vybraných aminokyselin adsorbovaných na povrchu Ag anebo Au nanočástic. Využijeme povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS), ale též dynamický rozptyl světla, měření zeta potenciálu a lokalizovaného povrchového plasmonu.

Vedoucí práce: doc. RNDr. K. Machalová Šišková, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Studium struktury superkomplexu fotosystému I a NDH dehydrogenázy u mechu Physcomitrella patens
Téma anglicky: Structural study of photosystem I and NDH dehydrogenase supercomplex in a moss Physcomitrella patens

Anotace: Specifická asociace chloroplastové NDH-dehydrogenázy s fotosystémem I je důležitým faktorem pro jeho správnou funkci v cyklickém elektronovém transportu. Bylo zjištěno, že dva světlosběrné komplexy, Lhca5 a Lhca6, hrají důležitou roli ve vazbě NDH komplexu k fotosystému I. Cílem práce je studium asociace fotosystému I s NDH-dehydrogenázou pomocí nativní elektroforézy a transmisní elektronové mikroskopie u mechu Physcomitrella patens, ve kterém byla zjištěna absence Lhca6 proteinu.

Vedoucí práce: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Alternativní elektronový transport prostřednictvím „flavodiironu“ a jeho aktivace
Téma anglicky: Alternative electron transport by flavodiiron proteins and its activation

Anotace: Fotosyntetický přenos elektronů v tylakoidních membránách chloroplastů směřuje obvykle k asimilaci CO2. Za podmínek, kdy Calvinův cyklus není schopen elektrony využít k asimilaci CO2 (zavřené průduchy rostlin, neaktivované enzymy Calvinova cyklu, …), jsou tyto „fotosyntetické“ elektrony nadbytečné a také pro tylakoidní membrány nebezpečné. Evolučně nižší rostliny (nekvetoucí rostliny) se jich zbavují formou enzymatické reakce s kyslíkem (enzym „flavodiiron“). Úkolem bude měření aktivace elektronového transportu na neporušených rostlinách při přechodu ze tmy na světlo.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Fluorescenční indukční jev u ruduch a hnědých řas
Téma anglicky: Chlorophyll fluorescence induction in red and brown algae

Anotace: Fluorescenční indukční jev (FIJ) je časová závislost intenzity fluorescence chlorofylu měřená na neporušených částech rostlin nebo celých fotosyntetických organismech a vypovídá o „nastartování“ fotosyntetických procesů při přechodu ze tmy na světlo. Naše předběžné výsledky ukazují, že fluorescenční indukční jev (FIJ) u ruduch a hnědých řas se výrazně liší od FIJ, který je měřen na zelených řasách. Úkolem bude změřit FIJ na vybraných zástupcích řas za různých podmínek a pokusit se interpretovat naměřené změny.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Důležitost proteinu PsbP pro optimální fungování fotosystému II
Téma anglicky: Importance of PsbP protein for optimal function of photosystem II

Anotace: Fotosystém II je důležitým fotosyntetickým proteinovým komplexem v tylakoidních membránách chloroplastů. Jeho součástí je protein PsbP, který se podílí na štěpení molekul vody a organizaci fotosystémů II do funkčních superkomplexů. Úkolem bude měření vybraných fotosyntetických charakteristik u rostlin tabáku nebo huseníčku s potlačenou syntézou proteinů PsbP.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Konzultanti: Mgr. Lukáš Nosek, Ph.D., RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in human cancer cells

Anotace: Cílem bakalářské práce je měřit tvorbu reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spektroskopie s použitím vychytávačů elektronů.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Vliv nově připravených cytokininových derivátů na indukovanou senescenci mutantů Arabidopsis thaliana
Téma anglicky: Effect of newly prepared cytokinin derivatives on induced senescence of Arabidopsis thaliana mutants

Anotace: Vlivem aplikace rostlinných hormonů cytokininů zpravidla dochází k oddálení změn způsobených indukovanou senescencí. Cílem této bakalářské práce bude charakterizovat působení látek odvozených od cytokininů na tyto změny u rostlin Arabidopsis thaliana se změnami v signálních drahách. Vliv cytokininových derivátů bude vyhodnocován pomocí měření obsahu fotosyntetických pigmentů a aktivity fotosyntetického aparátu.

Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Kučerová
Konzultant: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku ve fotosystému II vyšších rostlin
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in higher plant photosystem II

Anotace: Světlem-indukovaná tvorba volných kyslíkových radikálů ve fotosyntetických membránách izolovaných z listů vyšších rostlin bude měřena pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spin-trapping spektroskopie. Cílem práce bude studovat molekulární mechanismus tvorby volných kyslíkových radikálů odpovědných za poškození fotosystému II při vystavení rostlin nadměrnému ozáření.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

Téma: Měření elektrické kapacity rostlinných kořenů
Téma anglicky: The measurement of electric capacitance of plant roots

Anotace: Metoda měření elektrické kapacity kořenů je již značně rozšířena. Cílem práce bude vypracovat přehled publikací zabývajících se touto metodikou se zaměřením na teoretické fyzikální modely jevu (náhradní elektrické schémata) a sestavit jednoduchou aparaturu na měření elektrické kapacity kořenů různě starých rostlin ječmene. Výstupem bude také návod na úlohu do praktika.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Konzultant: RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Typ bakalářské práce: experimentální

 

 

Volná témata diplomových prací:

 

(studentům navazujícího magisterského studia obvykle umožňujeme navázat na téma bakalářské práce)

 

Téma: Amperometrická detekce reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Voltametric detection of reactive oxygen species in human cancer cells

Anotace: Cílem diplomové práce je měřit tvorbu reaktivních forem kyslíku tvořených v lidských nádorových buňkách (THP-1 a HMVECad) pomocí  amperometrie.

Vedoucí práce: Ankush Prasad, Ph.D.
Konzultant: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

 

Téma: Tvorba reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách
Téma anglicky: Formation of reactive oxygen species in human cancer cells

Anotace: Cílem diplomové práce je měřit tvorbu reaktivních forem kyslíku v lidských nádorových buňkách pomocí elektronové paramagnetické rezonanční spektroskopie s použitím vychytávačů elektronů.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Konzultant: Ankush Prasad, Ph.D.

 

Témata Bc./Mgr. prací

Témata Ph.D. prací


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com