Úvodní stránkaObecné informaceBakalářskéMagisterskéDoktorskéPřijímací řízeníUplatnění

Navazující magisterské studijní programy

Biofyzika 

Studijní program Biofyzika hraničí mezi fyzikou, chemií a biologií, který díky své multidisciplinaritě poskytuje komplexní pohled na procesy probíhající v živých systémech. Studenti získají poznatky o fyzikální podstatě biologických jevů a procesů a o fyzikálních i chemických experimentálních i teoretických metodách využívaných v přírodních vědách a v medicíně. Navazující magisterské studium programu Biofyzika prohlubuje poznatky získané studiem bakalářského programu Biofyzika, zejména v oblasti kvantové teorie, rezonanční spektroskopie, molekulární biofyziky a biochemie. Výběrem povinně volitelných předmětů jsou studenti profilováni v biofyzice rostlin nebo v lékařské biofyzice. Absolvováním magisterského studia bude student rozumět podstatě důležitých procesů probíhajících v živých organismech a bude mít znalosti principů fyzikálně-chemických metod, které se používají v jejich studiu. Tyto znalosti předurčují absolventa k práci v interdisciplinárních pracovních týmech, ve kterých bude ideálním prostředníkem v komunikaci mezi přírodovědci a techniky, kteří se starají o chod sofistikovaných fyzikálně-chemických přístrojů. Absolvent najde uplatnění v širokém spektru fyzikálních, chemických, biologických a medicínských pracovišť. Studenti mají možnost vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul RNDr. Zájemci o působení ve vědě a výzkumu mohou také pokračovat v postgraduálním doktorském studiu programu Biofyzika.

Detailní studijní plán platný od akademického roku 2017/2018 je zde.

Studijním poradcem navazujícího magisterského studia programu Biofyzika je Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

 

Molekulární biofyzika 

Studijní program Molekulární biofyzika hraničí mezi fyzikou a strukturní a molekulární biologií. Navazující magisterský studijní program Molekulární biofyzika rozšiřuje vyšší fyzikální vzdělání o poznatky ze strukturní a  molekulární biologie a z fyziologie. To umožňuje porozumění nejdůležitějším dějům v živé přírodě na molekulární úrovni a řada praktických cvičení by měla naučit navrhovat efektivní metody pro zkoumání těchto dějů. Ve studiu navazujícím na biofyzikální, fyzikální nebo chemický bakalářský stupeň se student seznámí s nejmodernějšími trendy ve využití fyzikálních experimentálních metodik a teoretických modelových přístupů při studiu struktury, dynamiky, interakcí a funkcí biologických molekul (nukleové kyseliny, proteiny, pigmenty, lipidy aj.) a jejich komplexů. Důraz je kladen na hluboké pochopení podstaty jevů, na správnou interpretaci získaných dat a na široký rozhled umožňující spolupráci s odborníky z biologického a medicínského výzkumu. Absolvent navazujícího magisterského studia Molekulární biofyziky bude mít komplexní vzdělání, které bude obsahovat partie vyšší matematiky, fyziky, chemie a biologie, týkající se světa molekul. Profilován je pak v experimentálních a výpočetních metodách, které vyžadují znalosti kvantové mechaniky a které umožňují studium biomolekul. Velkou výhodou absolventa magisterského studia bude schopnost komunikovat se specialisty ve všech výše uvedených oborech a může tedy působit na řídicích pozicích interdisciplinárních týmů působících v biologii, chemii, medicíně, farmacii, ekologii či kriminalistice. Zájemci o působení ve vědě a výzkumu mohou také pokračovat v postgraduálním doktorském studiu programu Biofyzika. Obor je také rozšířen o možnost vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul RNDr.

Detailní studijní plán platný od akademického roku 2017/2018 je zde.

Studijním poradcem navazujícího magisterského studia programu Molekulární biofyzika je Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com