Úvodní stránkaObecné informaceBakalářskéMagisterskéDoktorskéPřijímací řízeníUplatnění

Postgraduální doktorský studijní program

Program Biofyzika - je určen studentům, kteří chtějí zkoumat procesy probíhající v živých systémech na úrovni molekul, buněk, orgánů i celých organismů, a to především fyzikálními metodami. Studenti mají možnost studovat ve čtyřech zaměřeních: stresy rostlin, reaktivní formy kyslíku v živých systémech, strukturně-funkční vlastnosti nukleových kyselin a proteinů a lidský hlas a funkce hlasivek. Doposud doktorský studijní program Biofyzika (dříve obor Biofyzika) úspěšně dokončilo 61 studentů.

Nejdelší tradici má na pracovišti studium biofyzikálních procesů probíhajících v rostlinách (zejména na úrovni fotosyntetického aparátu) a studium vlivu stresových faktorů (např. vysoká teplota nebo ozářenost) na fyziologické procesy v rostlinách. Stresy živých systémů (rostlin, živočichů) jsou mimo jiné spojeny s produkcí reaktivních forem kyslíku (ROS), které stanovujeme řadou biofyzikálních metod (např. elektronová paramagnetická rezonance, detekce ultraslabé biofotonové emise).

V posledních letech se zaměřujeme také na biofyzikální výzkum s uplatněním v medicíně. Předmětem výzkumu jsou především modifikace nukleových kyselin cytostatiky odvozenými od komplexů přechodných kovů (platina, ruthenium, osmium), které mají potenciální využití při léčbě nádorových onemocnění. Zkoumáme také strukturu, funkci a interakce medicínsky významných proteinů, včetně matematického modelování jejich trojrozměrné struktury a dynamiky. Zabýváme se také biomechanikou a fyziologickou akustikou lidského hlasu, studujeme mimo jiné i procesy kmitání hlasivek u osob zdravých a nemocných s cílem zlepšit diagnostiku poruch hlasu.

Absolvent doktorského studia si osvojí moderní biofyzikální metody a experimentální techniku, naučí se samostatně plánovat výzkumnou činnost, zpracovávat grantové projekty, formulovat vědecké cíle projektů a hledat teoretické a experimentální metody k jejich řešení. Absolvent se naučí efektivně vyhledávat informace ve vědeckých časopisech a databázích, prohloubí si schopnost zpracovávat rešerše dané problematiky, naučí se kriticky hodnotit vlastní výsledky i závěry jiných autorů. Důležitým prvkem doktorského studia je také jazykové vzdělávání, zaměřené na zlepšení mluvené i psané angličtiny, která je v současné době pro vědeckou práci nezbytná. Absolventi naleznou uplatnění na vysokých školách, vědeckých pracovištích doma i v zahraničí a na odpovědných místech v laboratořích i ve výrobní sféře.

Studijním poradcem postgraduálního doktorského studia programu Biofyzika je Doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
 


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com