Úvodní stránkaObecné informaceBakalářskéMagisterskéDoktorskéPřijímací řízeníUplatnění

Postgraduální doktorský studijní program

Doktorský studijní program Biofyzika je určený studentům, kteří chtějí získat důkladné znalosti a praktické dovednosti vyžadované ke studiu procesů v živých systémech na úrovni molekul, buněk, orgánů i celých organismů. Pro účely výzkumu se používá široké spektrum převážně biofyzikálních metod, typických pro daný směr výzkumu. Také se používají moderní metody molekulární biologie a biochemie, fyziologické metody a také teoretické modelování. Doposud doktorský studijní program Biofyzika úspěšně dokončilo 71 studentů.

Nejdelší tradici u nás má experimentální výzkum biofyzikálních procesů probíhajících v rostlinách, zejména na úrovni fotosyntetického aparátu, a studium vlivu stresových faktorů na fyziologické procesy v rostlinách. Tato experimentální data také teoreticky simulujeme na základě matematických modelů popisujících fyzikální podstatu daných procesů. Protože stresy živých systémů (rostlin i živočichů) jsou mimo jiné spojeny s produkcí radikálových a neradikálových reaktivních forem kyslíku, studujeme i tyto procesy.

V posledních letech se zaměřujeme také na biofyzikální výzkum s uplatněním v medicíně. Předmětem našeho výzkumu jsou i modifikace nukleových kyselin, zejména DNA, cytostatiky odvozenými od komplexů přechodných kovů (platina, ruthenium, osmium), rozlišení těchto modifikací buněčnými složkami (zejména proteiny) a oprava těchto modifikací. Zabýváme se také biomechanikou a fyziologickou akustikou lidského hlasu, studujeme mimo jiné i procesy kmitání hlasivek u osob zdravých a nemocných s cílem zlepšit diagnostiku poruch hlasu.

Absolvent doktorského studia si osvojí moderní biofyzikální metody a experimentální techniku, naučí se samostatně plánovat výzkumnou činnost, zpracovávat grantové projekty, formulovat vědecké cíle projektů a hledat teoretické a experimentální metody k jejich řešení. Absolvent se naučí efektivně vyhledávat informace ve vědeckých časopisech a databázích, prohloubí si schopnost zpracovávat rešerše dané problematiky, naučí se kriticky hodnotit vlastní výsledky i závěry jiných autorů. Důležitým prvkem doktorského studia je také jazykové vzdělávání, zaměřené na zlepšení mluvené i psané angličtiny, která je v současné době pro vědeckou práci nezbytná. Absolventi naleznou uplatnění na vysokých školách, vědeckých pracovištích doma i v zahraničí a na odpovědných místech v laboratořích i ve výrobní sféře.

Studijním poradcem postgraduálního doktorského studia programu Biofyzika je Prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
 


Katedra biofyziky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

© 2011 Katedra biofyziky
Vyrobil: Tvorba www stránek | Artprodesign.com